yetenek_yonetimi_oranti

Yetenek yönetimi, işletmenin bütün kademelerindeki yöneticiler arasında işbirliği ve iletişimi gerektiren; işgücü planlaması, personel alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi, yeteneklerin gözden geçirilmesi, başarı planlaması, performans değerlendirme, sahip olunan yeteneklerin elde tutulması gibi çeşitli aşamaları içeren ve günümüzde birçok işletmenin zorunlu olarak karşısına çıkmaya başlayan bir yaklaşımdır.

Küreselleşme, değişen rekabet koşulları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişimi, işletmelerin başarı sağlamasında anahtar role sahip çalışanların işe alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan yetenek yönetimi kavramı bugün insan kaynakları yönetiminde temel başarı faktörü haline gelmiştir.

Yetenek ile ilgili tanımları incelediğimizde kavramla ilgili çeşitli tanımlar bulunmaktadır:

Yetenek; bir kişinin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği ve kabiliyeti ya da bir duruma uyma konusunda organizmasında bulunan ve doğuştan gelen güç ve kapasitesidir.

İnsan kaynaklarında ise yetenek kavramı, bireyin potansiyel olarak herhangi bir konuda neleri daha iyi yapabileceği konusundaki becerisidir. İletişim yeteneği, ikna yeteneği, algılama yeteneği ve benzerlerini örnek olarak verebiliriz.

Yetenek Yönetimi ise;
“Yetenek yönetimi, şirketin karşılaşacağı zorluklarla baş edebilmesi ve stratejilerini hayata geçirerek hedeflerine ulaşabilmesi için, ihtiyaç duyduğu yetenekler ile sahip olduğu mevcut yetenekleri arasındaki boşluğu sistematik olarak kapatmaya çalışan, merkezinde ‘insan kaynağının yer aldığı bir yönetim sürecidir.”

Yetenek Yönetiminin başarıyla sürdürülebilmesi için öncelikle yapılanların üst yönetimce sahiplenilmesi gerekmektedir.

Sonrasında ise işletme kültürü, amaçları, hedefleri ve stratejileri ile bütünleşik bir yetenek yönetimi stratejisi oluşturulur. Bu süreçte üst yönetimin bilinçli olarak insan kaynakları departmanını desteklemesi gerekmektedir. Bu yönetim yaklaşımında, yetenekli kişilerin işletmeye çekilmesi, etkin geliştirme programları sayesinde elde tutularak katma değer yaratacak ortam sağlanması gereklidir. Ardından da yüksek performans gösteren kişiler etkin performans ve yetkinlik sistemleri ile değerlendirilir. Farklı performans gösterenler diğer kişilerden farklılaştırılarak inovatif tanıma ve ödüllendirme sistemlerinin uygulanması ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Bu durum işletmelerin yüksek performansa ve sonuç odaklı bir kültüre sahip olmasını zorunlu kılmaktadır.


Yetenek Yönetiminin başarıyla sürdürülebilmesi için öncelikle yapılanların üst yönetimce sahiplenilmesi gerekmektedir.


Globalleşen dünyanın sert rekabet koşulları günümüz iş yaşamında köklü bir değişime neden olmuştur. Değişim sürecine uyum sağlayabilmek doğrultusunda şirketler yeniden bir yapılanma sürecine girmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, ihtiyaç duyulan çalışan profilinin de değişmesine neden olmuştur. Daha yetenekli, öğrenmeye aç ve hırslı çalışanların önemi gün yüzüne çıkmıştır. İşletme başarısı için yeteneğin giderek öneminin artması yetenekli çalışanlara olan bağımlılığı da arttırmıştır.

21.yüzyılın en temel karakteristik özellikleri olarak nitelenen bu değişme ve gelişmelerin bir sonucu olarak, bilgiden pozitif enerji yaratabilen en değerli ve benzersiz kaynak şeklinde ifade edilen nitelikli insan gücü ve sahip oldukları yetenekler, işletmelerin rakiplerine karşı rekabet avantajı elde edebilmeleri ve belirlenen hedeflere ulaşabilmelerinde belirleyici unsur haline gelmiştir. Gelinen bu noktada, iş görenlerini kaynak gibi kullanma anlayışı yerini yeteneklerin yönetilmesine bırakmış; her bir çalışan farklı düzeylerde potansiyel birer yetenek olarak görülmeye başlanmıştır. Bunun farkında ve bilincinde olan işletmeler, yetenekli bireyleri keşfetmek, onları cezbetmek, işletmede tutabilmek ve potansiyellerinden azami ölçüde yararlanabilmek için özgün ve sıra dışı uygulamaları hayata geçirmeye başlamışlardır.

KAYNAKÇA:
1) Hüseyin Çırpan ve Aykut Şen,” İşletmelerde Yenilikçiliği Geliştirmede Etkili Bir Araç Yetenek Yönetimi” Eflatun Eğitim ve Danışmanlık, Eylül 2009
2)Türk Dil Kurumu Sözlüğü, www.tdk.gov.tr (20 Aralık 2017)
3)Mehmet Altınöz, “Yetenek Yönetiminin Algılaması üzerine Karşılaştırmalı bir Araştırma” Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Adana,2010
4)Hüseyin, Çırpan, Aykut Şen, “İşletmelerde Yenilikçiliği Geliştirmede Etkili Bir Araç Yetenek Yönetimi”, Çerçeve Dergisi, İstanbul,2009
5)Murat, Çelik, “Yetenek Yönetimi Yaklaşımı” İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2011