geleceginkalkinmaplanindayeniformulzkusagi

2000 yılı ve sonrasında doğanların oluşturduğu Z Kuşağı; aynı zamanda kristal nesil, dijital yerliler, medya kuşağı, com kuşağı, net kuşağı olarak da adlandırılmakta olup, bu kuşağın günümüzde en büyüğü 17 yaşındadır. 2020 yılına kadar doğanların genel olarak Z Kuşağına tâbi olacağı düşünülmektedir. Geleceği simgeleyen bir kuşak olan ve daha doğmadan özellikleri tanımlanabilen ilk kuşak özelliğine de sahiptir.

Kuşak kavramının tarihi sürecine bakıldığında Antik Yunan ve Eski Mısır Uygarlıklarına kadar uzanan bir geçmişinin olduğu görülmektedir. İçerisinde Aristo ve Hesiad’ın da bulunduğu birçok düşünür tarafından ilk örnekleri ortaya konan kuşak kavramında geçmişten günümüze yaşayan her kuşak kendinden önceki nesli çağdışı ve tutucu bulurken, bir sonraki kuşağı ise sorumsuz ve saygısız olarak değerlendirmiştir. Sümerler’in Çivi Yazıtlarında yer alan M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000 yıllarına ait “Şu gençliğin hali ne olacak?” ifadesi de oldukça dikkat çekicidir. Her kuşağın kendine özgü özelliklerinin, değer yargılarının, tutumlarının, güçlü ve zayıf yönlerinin bulunması bu duruma yol açmıştır.

Günümüze kadar uzanan kuşaklar arası bu çatışma 21. yüzyılın hızlı toplumsal değişmeleri, kuşaklar arasındaki bu ayrılığı daha belirginleştirmiş, değer yargılarındaki ve yaşam anlayışındaki farklılaşmayı daha uç noktalara taşımıştır. Yirmi birinci yüzyılda kuşak sınıflandırılması; Gelenekselciler, Bebek Patlaması, X, Y ve Z Kuşağı olarak yapılmaktadır. Ortalama olarak her yirmi yılda bir yeni bir kuşak doğduğu kabul edilmektedir. Kuşaklar için doğum yıllarına göre bir sınıflandırma yapılması çok doğru olmamakla birlikte dünya geneli kabul edilen sınıflandırma aşağıdaki gibidir.

– Gelenekseller/Veteranlar (1922-1945)
– Orta kuşak / Baby Boomer (1946-1964)
– X kuşağı (1965-1979)
– Y kuşağı (1980-1999)
– Z -Milenyum (2000 ve sonrası)

Yapılan araştırmalara göre kuşakların sınıflandırılması ve algısı toplumdan topluma ve kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla yıllara göre yapılan yukarıdaki sınıflandırma, toplumlara göre değişmektedir.

2000 yılı ve sonrasında doğanların oluşturduğu Z Kuşağı; aynı zamanda kristal nesil, dijital yerliler, medya kuşağı, com kuşağı, net kuşağı olarak da adlandırılmakta olup, bu kuşağın günümüzde en büyüğü 17 yaşındadır. 2020 yılına kadar doğanların genel olarak Z Kuşağına tabii olacağı düşünülmekte olması sebebiyle geleceği simgeleyen bir kuşak olup, daha doğmadan özellikleri tanımlanabilen ilk kuşak olma özelliğine de sahiptir.
Özellikle ticari amacı olan kurumların son dönemde üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan kuşaklar; aslında geleceğe yönelik stratejiler oluşturma gayreti olan gerek kamu gerekse özel tüm kurum ve kuruluşların en başta önemle üzerinde durması gereken başlıklardan birisi olmalıdır. Çünkü, her kuşağın kendine özgü karakteristik özellikleri, değer yargıları ve tutumları, güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. İş hayatını göz önünde bulundurduğumuzda kuşaklar arasında; yöneticilerden beklentiler, iletişim biçimleri, motivasyonel süreçler, ilişki kurma biçimleri, geri-bildirim alma biçimi ve beklentisi, çalıştıkları kuruma-işlerine bakışları, işe ilişkin tutumları, kişisel yaşamlarında işin yeri, ödül isteği ve beklentisi, paranın yönetimi, tüketici davranışları, teknoloji ile ilişkileri, işten beklentiler gibi birçok konuda farklı tutum, algı ve davranışlar olmaktadır. Bu açıdan Z Kuşağına bakıldığında; işbirliğine yatkın, yaratıcı, amaç odaklı, daha az sadık, esnekliğe önem veren ve uluslararası fırsatları kovalamak isteyen bireylerden oluştuğu görülmektedir.

Günümüzde karar alma süreçlerinde olanların stratejilerini belirlerken, önümüzdeki dönemlerde her alanda en etkin ve ağırlıkta olacak olan Z Kuşağının genel özelliklerini, tutum ve davranış kalıplarını bilmeleri önem arz etmektedir. 


geleceginzkusagiplaniGünümüzde karar alma süreçlerinde olanların stratejileri belirlerken, önümüzdeki dönemlerde her alanda en etkin ve ağırlıkta olacak olan Z Kuşağının genel özelliklerini, tutum ve davranış kalıplarını bilmeleri önem arz etmektedir. Örneğin eğitim alanında yeni neslin farklı özelliklerinin göz önünde bulundurulması sonucunda STEM eğitim sistemi ortaya çıkmış ve teknolojiyi sadece kullanan bir kuşak değil, küçük yaşlardan itibaren teknoloji üreten bir kuşağı hedefleyen bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. Kısaca okullar artık Z kuşağının ihtiyacı olan teknolojik alt yapıyı sağlamaya çalışmaktadır.

Z kuşağı, kuşaklar arasındaki farklılaşmanın daha da artacağı bir kuşak olarak ifade

zkusagiedilmektedir. Daha doğmadan 2020’lerin kuşağının özelliklerinin tanımlanmış olması, çok farklı bir kuşağın geldiğinin ifade edilmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Acaba Z Kuşağı için ifade edilen bu özellikler, gerçekten Z Kuşağının sahip olduğu özellikler midir? Yoksa ifade edilenler, daha doğmamış bir neslin istenilen şekilde tasarlanması mı? Birçok şeyin doğallığının bozulmuş olduğu günümüz dünyasında, geleceğin nesli olan Z Kuşağının belli kalıplara sığdırılmış bir tasarım olarak görülüp yetiştirilmesi olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Endüstri 4.0, makers movement, 3d printers gibi birçok yeniliğin yaşanmakta olduğu günümüzde, kendi Z Kuşağımızı; sanat, ilim ve bilim ile yetiştirmek suretiyle kalkınmada yeni bir yaklaşım oluşturulmalıdır.
 geleceginkalkinmaplani