Eurodesk Bilgi Ağı Ve Tr72 Bölgesinde Eurodesk Faaliyetleri

EURODESK, Gençlik Programı 4.7 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Gençlik Programının temel yapılarından birisi olan bir Gençlik Bilgilendirmesi Ağıdır.

EURODESK ağı, merkezi Brüksel’de bulunan EURODESK Brussels Link (EBL) tarafından koordine edilir. Dernek statüsünde olan bu kuruluş Gençlik Programı ülkelerinde (ağa dâhil olan) bulunan ülke koordinatörlükleri ile Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı arasında köprü görevi görmektedir. Ülke Koordinatörlükleri Komisyon tarafından sağlanan hibeleri ve bunlara ait raporlamalarda direk olarak Yürütme Ajansı’na karşı sorumludur.

EURODESK fikri 1988 yılında İskoçya’da ortaya çıkmıştır. Hızla büyüyen ve Avrupa’da gençlik bilgilendirmesi konusunda önemli işler yapan ağ, bu ilerlemesi ile birlikte 2007 yılında Avrupa Gençlik Programının temel yapılarından birisi olmuştur.

EURODESK Türkiye Birimi, Gençlik Programı bünyesinde 2008 yılında çalışmalarına başlamıştır. Yapılan Ortak Akıl Toplantısı- na Türkiye’de gençlik alanında çalışan birçok Sivil Toplum Kuruluşu, Kamu Kuruluşu ve Üniversiteler katılım göstermiştir. Burada çizilen yol haritasından sonra 2009 yılında 17 kurulu- şun EURODESK Türkiye Temas Noktası olması ile ülke çapında aktivitelerine hızla devam etmiştir. Eurodesk temas noktalarının koordiansyonu, Türk Ulusal Ajansı’nde yer alan Eurodesk ofisince yürütülmektedir. Her ülke koordinatörlüğü kendi ülkesinde çalışmak istediği Temas Noktaları sayısını kendisi belirlemektedir. Eurodesk Türkiye, faaliyet geçtiği tarihtan bu yana 7 temas noktası teklif çağrısına çıkmış olup, 2016 yılı Ocak ayı itibariyle 53 ilde 100 temas noktası ile hizmet vermektedir.

Türkiye’de ilk defa farklı yapılardan birçok kurumu bir araya getiren EURODESK Türkiye, gücünün önemli kısmını buradan almaktadır. EURODESK TR Temas noktaları aracılığı yıl içerisinde birçok etkinliğe imza atmanın yanı sıra ağ içinde Temas Noktalarının kapasitelerini arttırmak adına birçok aktivite düzenlemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurodesk Türkiye’nin amaçları şu şekilde özetlenebilir:

• Tanıtım yapmak.
• Ulusal Ajans’ın yereldeki faaliyetlerinde Temas Noktaları’nın AB Fırsatları hakkında bilgi vermek üzere akredite edilmiş referans kurum olmalarını sağlamak
• Sosyal medyadaki işbirliklerini artırmak
• İllerde yürütülecek AB çalışmlarında gerek Temas Noktalarının desteğini almak gerekse Temas Noktalarına destek sağlamak

 Eurodesk Temas Noktalarının Kurumsal Dağılımı

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ

EURODESK temas noktalarınca genel olarak yapılan faaliyetler Gençlik Bilgilendirmesi olarak adlandırılabilir. Gençlik Bilgilendirmesi Gençlik Çalışmaları içerisinde yer alan uzmanlaşılması gereken bir alandır. Gençlik bilgilendirmesi gençlik çalışmasının uzmanlaştırılmış ve özelleştirilmiş bir türüdür. Gençlik Bilgilendirmesi çalışmaları, merkezler aracılığı ile 1960’larda başlamıştır. Avrupa’da başlayan bu çalışma hızlıca yayılmış ve üzerine birçok yaklaşım üretilen bir alan olmuştur. Avrupa çapında gençlik bilgilendirmesi ve gençlerin ücretsiz olarak ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları bir hak olarak kabul edilmektedir. Genelleyici Gençlik Bilgilendirmesi aşağıdaki konularda genç- lere ihtiyaç duydukları konularda doğru, güncel ve güvenilir bilgiyi en hızla şekilde vermeyi hedeflemektedir:

 • Eğitim
 • İş ve Kariyer
 • Serbest Zaman Aktiviteleri
 • Seyahat
 • Barınma
 • Farklı bir ülkede yaşam
 • Fırsatlar
 • Sağlık Konuları
 • Gönüllülük

Gençlik bilgilendirmesinde önemli konulardan birisi de araştırma ve dokümantasyondur. Gencin ihtiyaç duyduğu alanlarda gü- venilir kaynaklardan doğru bilgiye ulaşma hakkına sahiptir. Bunun için Gençlik bilgilendirmesi yapan kuruluşların araştırma ve dokümantasyon yapması önemlidir.

Gençlik bilgilendirmesinin temel amaçları:

 • Gençlerin erişebildiği bilgi kaynaklarının merkezinde, bilgiyi koordine eden bir birim olarak yer almak.
 • Genç bireylerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağ- lamaları için bilgi sağlamak ve onların anlayacağı, kolaylıkla erişebileceği şekilde, bütün olası kanalları kullanarak farklı genç gruplarına ulaştırmak.
 • Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım kullanarak, gençlerin sunulan bilgiyi yorumlamalarını ve özümsemelerini sağlayarak, hayata geçirmelerine yardımcı olmak.
 • Gençlerin yararlanabilecekleri hizmet, olanak ve fırsat yelpazesinden haberdar ederek, pasif bir bilgi verme yerine, gençlerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veren aktif bir hizmet sunmak.
 • Gençleri diğer uzman kuruluşlara ve hizmetlere yönlendirerek, gençlerin ihtiyaçları ve sorunlarına yardımcı olabilecek ilgili kuruluşlar arasındaki bağlantıyı sağlamak.
 • Kişisel gelişim için temel oluşturmak ve kişisel özerklik edindirmek için etkin olarak gençlerin bilgi kaynaklarını kullanmasını teşvik etmek ve bilgi edinme becerilerini geliştirmek.
 • Ebeveynler, öğretmenler, gençlik çalışanları, sosyal çalışanlar, rehberlik uzmanları gibi, gençlerin yardım için başvuracağı insanların, gençlere daha etkin bir şekilde yanıt verebilmesi için onları yetkinleştirmektir.

EURODESK ÇALIŞMA METODOLOJİSİ

Eurodesk temas noktalarınca gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri gönüllü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kurumların kendi iç dinamiklerine göre belirleyecekleri sıklıkta ve farklılıkta ger- çekleşmektedir. Ülkeler ve EBL arasındaki iletişim “First Class” adı verilen bir bilgisayar yazılımı ile gerçekleşmekte olup Eurodesk temas noktaları da bu iletişim ağına dahildir. Eurodesk’e soru yöneltmek isteyen bir kimsenin http://eurodesk.ua.gov.tr/eurodeske-sorun.aspx adresine girerek veya eurodesktr@eurodesk.eu adresine e-posta göndererek talebini iletmesi gerekmektedir. Soru yöneltilirken doldurulması istenen kısımların tam doldurulması, eğer e-posta gönderiliyorsa iletişim bilgilerinin yazılması önemlidir. Yöneltilen soruyu, First Class aracılığıyla tüm temas noktaları görmekte ve sorunun yöneltildiği şehirde yer alan temas noktaları öncelik sahibi olmak üzere sorular cevaplanmaktadır.

First Class sistemi üzerinden soru cevaplamanın yanı sıra temas noktaları tarafından bilgilendirme sunumları, broşür dağıtımı, tanıtım organizasyonları gibi birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler http://eurodesk.ua.gov.tr/ adresinde yer alan faaliyet takviminden herkese açık olarak yayınlanmaktadır.

TR72 BÖLGESİ’NDEKİ EURODESK TEMAS NOKTALARI

TR72 Bölgesi’nde Kayseri’de 3, Sivas’ta 2 ve Yozgat’ta 1 adet olmak üzere toplam 6 Eurodesk Temas Noktası bulunmakta olup, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da bu temas noktalarının arasında yer almaktadır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 8 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Eurodesk Temas Noktası olarak akredite edilmiştir. Kalkınma ajanslarının kuruluşu, koordinasyonu ve görevlerinin izah edildiği 5449 no’lu kanunda da ifade edildiği gibi kalkınma ajanslarının temel gayesi kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu bağlamda ORAN da; Eurodesk Temas Noktası olması özelinde TR72 Bölgesi’nde yer alan ilgili paydaşlarının başta Erasmus + olmak üzere AB hibelerinden fazlasıyla yararlanmasını hedeflemektedir. Bu sebepten TR72 Bölgesi’nde bulunan diğer temas noktaları ve ORAN; Eurodesk’in tanıtımı, AB fırsatları konusunda bir çok etkinlik düzenleyerek gençlerin ve paydaş kurumların bilgilenmesine öncü olmaktadır.

TR72 Bölgesi Eurodesk Temas Noktaları

Faydalı Linkler

http://eurodesk.ua.gov.tr/

http://ua.gov.tr/ana-sayfa

http://www.eurodesk.eu/edesk/

https://www.salto-youth.net/

Eurodesk’e Sorun

http://eurodesk.ua.gov.tr/eurodeske-sorun.aspx

eurodesktr@eurodesk.eu